>Företaget >Miljöpolicy >Produkter >Säkerhetsdatablad >Beställning >Transport >Kontakt >Startsidan
Miljön är viktig för oss!
WEBA KEMI är ett kemiskt-tekniskt företag med gedigen kunskap och lång erfarenhet av att tillverka rengöringsmedel.
Redan 1948 startades bolaget som har egen produktutveckling och modern tillverkning. Kännetecknande för WEBA är
de effektiva disk och rengöringsmedel som tillverkas samt en skriven miljöpolicy med tydligt miljöansvar.
WEBA KEMI har utvecklat en speciell tillverkningsmetod för att framställa ett lättlöst och dammfritt pulverdiskmedel.
Tack vare att diskpulvret aktiveras omedelbart - med full diskkraft - får man snabbt en effektiv rengöring antingen det gäller
mjölkutrustningar eller vanliga diskmaskiner för konsumentbruk. Diskmedlet är dessutom dammfritt vilket säkerställer en god arbetsmiljö,
en egenskap som verkligen uppskattas av alla de som, i sitt dagliga arbete, slipper få irriterande ämnen i lungorna eller på huden.

DISKTABLETTER , som anses moderna idag, tillverkade WEBA redan 1948.

Läs om skillnaden mellan diskpulver och disktabletter här!

Några exempel på miljöarbete som WEBA genomfört.
1982 var WEBA en av de allra första tillverkare i Sverige som gick över
till att endast använda lätt nedbrytbara tensider i sina produkter.
1988 började WEBA ett utvecklingsarbete med energibesparande diskmetoder.
1996 övergick WEBA till att endast använda vegetabiliska tensider.
WEBAs maskindiskmedel är Sveriges enda lågenergidiskmedel !
Efter flera års disktester, tillsammans med SMR (Svenska Mejeriernas Riksförening) samt fältförsök
med energibesparande diskmetoder tillsammans med Hallands läns hushållningssällskap har
WEBAs diskmedel erhållit högsta testresultat.

Här kan Du läsa hur testerna gått till samt testresultat.

Mjölkproducenter och vanliga konsumenter ges nu möjligheter till stora energivinster
genom att diska med WEBAs lågenergidiskmedel. Samtidigt blir användaren klimatsmart.
Låga disktemperaturer är en av de viktigaste miljöegenskaper ett diskmedel kan ha
enligt forskare på IVL (Svenska Miljöinstitutet).

1997 licensierades WEBAs energibesparande maskindiskmedel
med Svenska Naturskyddsföreningens licens för "BRA MILJÖVAL"
2003 väljer WEBA att ej förnya licensen för " BRA MILJÖVAL". Anledningen till detta är
att SNF (Svenska Naturskyddsföreningen) ändrat sina kriterier för maskindiskmedel.
I WEBAs fall rör det sig om att WEBA maskindisk innehåller fosfat som överstiger SNFs nya gräns.

Fosfor är ett grundämne. Fosfaten återvinns i kommunernas vattenreningsverk till 95%.
Fosfat, i maskindiskmedel, fungerar som komplexbildare och vattenavhärdare och är enligt
WEBA den överlägset bästa komplexbildaren. Istället för att sänka fosfathalten valde WEBA
att inte förnya licensen för "BRA MILJÖVAL".

Nu har sveriges riksdag lagstiftat om förbud mot att använda fosfat i maskindiskmedel för konsumentbruk
- en lag som vi självklart kommer att följa. I stället för det fosfatbaserade maskindiskmedlet
börjar vi nu sälja vårt proffesionella fosfatfria diskmedel till konsumenter och som bl.a. använts
av mjölkproducenter under "Ringsjöprojektet"
Dålig lukt från diskmaskinen beror oftast på bakterier.
En diskmaskin som är full av beläggningar har en uppskattad livslängd på 3 - 5 år. Under tiden
frodas bakterierna i beläggningarna som ofta ger ifrån sig en förfärlig odör när bakterierna
bryter ner matresterna. En fullständigt ren diskmaskin däremot ger full diskeffekt samt är bakteriefri
En ren diskmaskin håller dessutom omkring 15 - 20 år. Detta är verkligen miljö!

Läs om WEBA SPECIAL MASKINDISKMEDEL här!

Vi säljer vårt maskindiskmedel inom dagligvaruhandeln i fem kommuner i Halland. Här finns det!

Till kunder i övriga landet skickar vi diskmedlet direkt från vår fabrik med vanligt paket. Läs mer här!

En ren diskmaskin borde vara en självklarhet för alla!

Vi på WEBA anser att både disken men självklart även diskmaskinen skall bli ren och fri från beläggningar - varje
gång man diskar. I annat fall kan man ju inte erhålla hygieniskt ren disk. För familjer med småbarn är det speciellt
viktigt att disken är ren och fri från bakterier. Är inte diskmaskinen ren så är naturligtvis ej heller disken ren, ett
uttalande som grundas på den långvariga erfarenhet från mjölkproduktion, där WEBA har gedigen kunskap.

För en mjölkproducent är högsta hygien en absolut förutsättning för att kunna leverera förstklassiga livsmedel.

Konsumenter som diskar med WEBA Special kommer att få både disk och naturligtvis även diskmaskinen grundligt
rengjort varje gång man diskar - garanterat! Läs här om garantin.

WEBAs maskindiskmedel i samklang med miljön.
Ständigt utvecklingsarbete pågår för att optimera produkterna i samklang med miljön.
Som exempel på detta kan nämnas att vissa råvaror är av livsmedelskvalitet.
Vi överträffar Svanens miljökrav på alla viktiga punkter!
WEBA Special maskindiskmedel är ett äkta proffsdiskmedel som används av livsmedelsproducenter. WEBA Special
uppfyller, enligt oberoende tester, de krav som Svanen och Svenska Naturskyddsföreningen enligt egen
dokumentation kräver för miljömärkning. Detta gäller både funktion och energibesparing. Dock har vi valt att inte
betala för en officiell licensiering och är alltså inte formellt märkta med vare sig Svanen eller Bra Miljöval.

WEBAs maskindiskmedel är testat och godkänt för livsmedelsproduktion samt miljögodkänt av Svensk Mjölks
kemikalieråd. Man kan inte jämföra WEBA Special med konventionella maskindiskmedel eftersom vanliga
maskindiskmedel inte genomgått motsvarande hårda tester. WEBAs maskindiskmedel tillhör den kategori
miljöanpassade produkter som skall vara ett förstahandsval för ekologiska mjölkproducenter, enligt KRAV-organisationen.

Här kan du se vilka tester WEBAs maskindiskmedel genomgått och vilka testresultat som erhållits. Klicka här!

Som exempel kan nämnas att vanliga maskindiskmedel i regel inte rengör själva diskmaskinen, samtidigt med
disken, utan här krävs det särskilda rengöringsmedel (vilka ej är miljömärkta) till själva maskinen.

Det är av yttersta vikt att även diskmaskinen blir ren, varje gång man diskar - i annat fall kan inte disken vara ren.

Det räcker således inte att rengöra maskinen någon gång i månaden.

Produktion
WEBAs tillverkning av disk- och rengöringsmedel sker i slutna system varför utsläpp i luft eller vatten helt eliminerats.
Kontroll av verksamheten utförs av kommunens Miljö o hälsoskydd.
Miljöpolicy för WEBA KEMI AB är att:
Producera, utveckla och erbjuda högkvalitativa produkter som är funktionella samt
säkra för människan och miljön med inriktning på den totala miljöbelastningen.
Använda produktionsmetoder som är resurssnåla och skonsamma för miljön.
Tillse att råvarorna har snabb biologisk nedbrytbarhet, låg giftighet mot vattenlevande organismer, inga
bioackumulerande eller tungmetallbindande egenskaper samt i möjligaste mån ha ett naturligt ursprung.
Ha som mål att överträffa kraven från lagar och branschens egna miljömål.
Eldsberga den 2 aug -98 Sverker Paulson